TEAM KORU

ソーシャルゲームプラットフォーム開発
2022/03/22

ゲームプラットフォームシステムの開発へ参画

案件概要:ソーシャルゲームの基盤となるプラットフォーム開発
使用技術:php, laravel, mysql, Redis, 他
チーム:エンジニア複数名, 他
期間:2021年2月〜5月