TEAM KORU

イベント共有サイト構築
2020/04/03

イベントに関する情報を共有するサイトを構築

使用技術:php, mysql, apache2, phpunit, laravel, circleci, redis, aws, react-redux, imgix 他
チーム:2名
期間:2019年6月〜2020年2月